ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี 67

247.00 ฿290.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
• ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (50 คะแนน)
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
• ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
*แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
*ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
*ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
*ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
*ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ/บทบาทหน้าที่และภาระงานของนักวิชาการศึกษา
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว
*แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.