ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 67

247.00 ฿290.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (การวิเคราะห์-สรุปเหตุผล)
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
• ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ.2562

*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

*ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
*การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ
*การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
*การบริหารและการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้
*การวัดและประเมินผลการศึกษา
*แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.