ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-412

255.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-412
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 347 หน้า
สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
• ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารงานประชุม
*การเลขานุการเบื้องต้น
*การจัดทำรายงาน การติดตามรายงาน และสรุปรายงาน
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
*ความรู้ด้านงานด้านพัสดุเบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดงานและการจัดกิจกรรม
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
*หลักการเขียนหนังสือราชการ
*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป 

E-book Download    รายละเอียดสินค้าจัดส่งทางอีเมล

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.