ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5840 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

270.00 ฿

มีเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5840 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื่อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบ  ชุดที่ 1- 2
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  5  ชุด
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
*  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
– เจาะข้อสอบ Microsoft Word
– เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
–  เจาะข้อสอบ Microsoft PowerPoint
–  เจาะข้อสอบ Outlook Express
*  เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
*  การจัดตั้งงบประมาณประจำปี
*  การวางแผนและโครงการ
*  การบริหารแผนงานและโครงการ
*  การติดตามและประะเมินผลโครงการ

–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  2  ชุด

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.