ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4096 คู่มือข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กศน.

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4096  คู่มือข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  กศน.

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ
*  ความรู้ความสามารถด้านบรรณารักษ์
*  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
*  สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
*  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
*  แหล่งความรู้/แหล่งสารนิเทศ
*  การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ
*  ห้องสมุดและสถานที่่ศูนย์ข้อมูล
*  แหล่งสารสนเทศออนไลน์
*  ห้องสมุดยุคใหม่ :  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กับบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์
*  การบริหารงานและการบริการห้องสมุด
*  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
*  ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่าง ๆ
*  หนังสืออ้างอิงและการอ้างอิงเอกสาร
*  บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป
*  เครื่องมือช่วยกันข้อมูลสารสนเทศ  :  บัตรรายการ
*  การสืบค้นฐานข้อมูล
*  การประชาสัมพันธ์
*  การสื่อสารและการประสานงาน
*  พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  พ.ศ. 2550
*  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบรรณารักษ์  3  ชุด
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
–  เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
–  เจาะข้อสอบ Microsoft Word
–  เจาะข้อสอบ Microsoft PowerPoint
–  เจาะข้อสอบ Outook  Express
*  ความรู้เกี่ยวกับ  SPSS

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.