ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3426 คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

260.00 ฿

มีเนื้อหา เจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-3426  คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 

  ส่วนที่่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–  ประวัติกระทรวงพลังงงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
–  ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
–  ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการสำนักงานและงานเลขานุการ
–  ความรู้ด้านงานรับรอง งานรัฐพิจิการ และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
–  เจาะข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ
–  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet

ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–   เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.