ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2061 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่่/เจ้าพนักงานพัสดุ 1-2 ส่วนท้องถิ่น

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่่/เจ้าพนักงานพัสดุ 1-2

สำหรับ ผู้เตรียมสอบส่วนท้อง อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ

  ประกอบด้วย
  – ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับด้านพัสดุ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัสดุ
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล 
– แนวข้อสอบ
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น + แนวข้อสอบ
– พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม + แนวข้อสอบ
– พรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ
– พรบ. ภาษีบำรุงท้องที่่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเตม
  – แนวข้อสอบ
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – แนวข้อสอบ
  ส่วนที่่ 2 สรุปสาระสำคัญ + เจาะแนวข้อสอบระเบียบ พรบ. ท้องถิ่น
 – สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ แนวข้อสอบ 3 ชุด
– สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและ อบต.
– สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
– สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
– สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

  ส่วนที่่ 3 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
เศรษฐกิจพอเพียง
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
– ประชาคมอาเซียน

  
  ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.