ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6571 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

290.00 ฿

เจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบของข้าราชการ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6571  คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

เจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการสอบของราชการ

*ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

                –  เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

–  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง

                –  เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ       

                –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

 *การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์

 และการบริหารจัดการ

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                          –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

               –  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖

                –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

               –  เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

              – เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี    ชุดที่ 1

              –  เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี    ชุดที่  2                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)

               – เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

                พ.ศ. 2551
– 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

              –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

              –เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.