ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6786 คู่มือสอบนักบัญชี กรมบัญชีกลาง

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6786  คู่มือสอบนักบัญชี กรมบัญชีกลาง

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง

*นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

*บัญชีต้นทุน

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

*การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง

เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่  1

เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.

               – เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 4.

*พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558                             –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การประสานงาน

*การจัดการองค์การ

               –เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

              –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙)

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.