ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6915 คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6915  คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่่การพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกอบด้วยเนื้อหา ระเบียบ พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม ภารกิจหน้าที่

    –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

*การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ                                                    

*เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy)

    –  แนวข้อสอบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

    – เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      

    –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    ชุดที่ 1- 4

    –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                       

    – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

*กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
*
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     –  เจาะข้อสอบพ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.