ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6885 คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปประเด็นสำคัญ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6885  คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ภาคความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถด้านเหตุผล

                –แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข                                                                                

                –แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล                                                              

                –แนวข้อสอบ แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์

                แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย

*ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                                                      

                แนวข้อสอบ การสะกดคำ

                –แนวข้อสอบ การอ่านคำ                                                                      

                –แนวข้อสอบ การใช้คำและความหมายของคำ                               

                แนวข้อสอบ คำราชาศัพท์                                                      

                –แนวข้อสอบ โวหารภาพพจน์                                                                     

                แนวข้อสอบ โวหารการเขียน                                                       

             –แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ

                –แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

                –แนวข้อสอบ เรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง

                –แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษา

                แนวข้อสอบ เรื่องการทำความเข้าใจบทความ

                แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 1    

                แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 2

*ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู                                              

*วินัยและการรักษาวินัยของครู

*คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

*มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู                                                                                                                     

*จรรยาบรรณวิชาชีพครู

*สมรรถนะวิชาชีพครู

                –  แนวข้อสอบ ชุดที่  1 เจตคติต่อวิชาชีพ

           –  แนวข้อสอบ ชุดที่  2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู

                –  แนวข้อสอบ ชุดที่  3 จริยธรรมและค่านิยม

                –  แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.