BC-7172 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2560

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7172  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

สารบัญ

*   ความเป็นมากรมการขนส่งทางบก  วิสัยทัศน์ พันธกิจ                     

*  ยุทธศาสตร์  หน้าที่ความรับผิดชอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี

*  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

       ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ      พ.ศ. 2553

    –  เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

* ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

S  หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ                                                               

*  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  126

*   ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ

            –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2557

            –   เจาะข้อสอบระเบียบ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

            –  เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี  ชุดที่ 1

            –  เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี  ชุดที่ 12

            เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

            –  เจาะข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. 2544

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.