ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7448 คู่มือสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชน สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7448 คู่มือสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชน สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

สารบัญ

-ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง

-ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญา

-ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

-อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

-กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

-กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)

-อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)

-อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

 หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)

-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD)

-แนวปฏิบัติ มาตรฐาน และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

-ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิและเสรีภาพ                                                             

-พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

       *แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540        

        *แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง

         *แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศและการวิเคราะห์สถานการณ์                                

        *แนวข้อสอบ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.