ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7431 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ใช้ได้ทั้งป.ตรี และป.โท)

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7431 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สารบัญ

-ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560

พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนงาน/โครงการ

การเขียนแผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

การติดตามและประเมินผล

          *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   350 ข้อ

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

          *เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

-การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.