ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7530 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับ ปวช. และ ม.3) กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7530  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับ ปวช. และ ม.3)  กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

«  ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้  ประวัติ  ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน      นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

«  วิสัยทัศน์  พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจหลักของกรมป่าไม้

«  วันสำคัญทางป่าไม้ หน่วยงานภายในกรมป่าไม้

                –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

«  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

–  เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                ชุดที่ 2

«  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526     แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

«  งานธุรการต่าง ๆ

«  การลงทะเบียนหนังสือ

«  การเก็บและค้นหาหนังสือ

«ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

«การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม

«  การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง

«  การบันทึกหนังสือ      – การร่างหนังสือ

«  การบันทึกย่อเรื่อง

–   เจาะข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  6  ชุด               

          –   เจาะข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.