ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7899

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7899

สารบัญ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                   

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

          – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    

*วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย

*วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

*วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ ประมวลกฏหมายอาญา

เจาะข้อสอบ ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

เจาะข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.