ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BC-7936

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BC-7936

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง            

          êเจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป.

          êเจาะข้อสอบ ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

Øการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อหาความต้องการด้านกำลังคน

Øความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Øการศึกษา การรวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

Øการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่างๆ

Øการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Øพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543

          êแนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.