ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง BC-7967

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง BC-7967

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       

êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

          êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

Øการจัดทำแผนงาน

Øการติดตามและประเมินผล

Øการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

          êเจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.

Øพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øการวิเคราะห์และวางแผนงาน

Øการประสานงาน      

Øการจัดการองค์การ                      

          êเจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

          êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                           

Øการบริหารราชการ                                                                                                    

Øร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                  

 

 

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.