loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-4669

299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4669 นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

ประกอบด้วย

–  ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหาราชกา
–  เจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  เจาะขอสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
–  เจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่่และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
–  เจาะข้อสอบ
–  พ.ร.บ. การเลือกต้้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสสอบ
–  พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะข้อสอบ
–  เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ

–  เจาะข้อสอบเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีี่่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–เจาะข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
–  เจาะประเด็น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะข้อสอบการบริหารงานบุคคล 2 ชุด
–  ความรู้เกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น
–  การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแขงและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ

–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมทั่วไป

ราคา 299 บาท

    จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.