ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-4669

299.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-4669 นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

ประกอบด้วย

–  ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหาราชกา
–  เจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  เจาะขอสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
–  เจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่่และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
–  เจาะข้อสอบ
–  พ.ร.บ. การเลือกต้้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสสอบ
–  พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะข้อสอบ
–  เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ
– เจาะข้อสอบกำหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ชุดที่่ 1 150 ข้อ

–  เจาะข้อสอบเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีี่่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–เจาะข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
–  เจาะประเด็น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะข้อสอบการบริหารงานบุคคล 2 ชุด
–  ความรู้เกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น
–  การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแขงและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ

–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมทั่วไป

ราคา 299 บาท

    จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.