loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-6731

299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6731 พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ๕๐ คะแนน
*   
เจาะข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม         

   *  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

   *  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   *  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

–  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

– ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

–  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของรัฐบาล
*
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

*ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง

มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. พ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑

– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ราคา 299 บาท

            จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.