ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-6731

299.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-6731 พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ๕๐ คะแนน
*   
เจาะข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม         

   *  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

   *  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   *  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

–  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

– ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

–  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของรัฐบาล
*
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

*ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง

มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. พ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑

– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ราคา 299 บาท

            จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.