ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ 2560 BC-8285

270.00 ฿

คำอธิบาย


คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ 2560 BC-8285

 

สารบัญ

        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

-พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ.2538

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

-ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน

-กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน

-การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-การวางแผน  โครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

-การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.