ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

พิชิตข้อสอบ มีข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ ภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8315

320.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

พิชิตข้อสอบ มีข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ ภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8315

 

สารบัญ
-ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน

-ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย

-โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*เจาะข้อสอบ การสรุปความ

*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง

*เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล

*เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย

*แบบทดสอบคำไม่เข้าพวก

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป

-ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

-ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

*การอ่านคำในภาษาไทย

*การสะกดคำ

*พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค

*คำราชาศัพท์

*การเติมคำลงในช่องว่าง

êการทำความเข้าใจบทความ

*การเรียงลำดับข้อความ

*การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

 

-ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1. *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.

 

 

 

 

 

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.