ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8377

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8377

 

สารบัญ
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-การพัฒนาระบบราชการ

-การบริหารทรัพยากรบุคคล

-การบริหารผลการปฏิบัติงาน

-การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ

-การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

-การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง

-ระบบบำเหน็จบำนาญ

-การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

*เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.(100 ข้อ)

*เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.(100 ข้อ)

*เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.(110 ข้อ)

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.