ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-400 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง (กทม.)

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ+ ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครอง กทม.

ในเล่มมีัี่ทั้งเนื้อหา พรบ. และเจาะแนวข้อสอบทุกเรื่อง พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
    
    ประกอบด้วย
การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
– การทำประชามติ
– พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่่ และที่แำก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่่ 12
– ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
– พรบ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
– พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
– พรบ. ทะเบียนครอบครัว
– พรบ. ชื่อบุคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
– พรบ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
– พรบ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
– คู่มือสำหรับการติดต่อราชการของสำนักงานในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
 ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองของไทย
สรุปสาระสำคัญพรบ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พศ. 2522
– แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้การเมือง การปกครองของไทย
– แนวข้อสอล พรบ. การทะเบียนราษฎร
– แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
– แนวข้อสอบ พรบ. ชื่อบุคคล
– แนวข้อสอบ พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่่และที่แก้ไข
– แนวข้อสอบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนุญราชอาณาจักรของไทย พ.ศ. 2550
 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.