ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8469

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8469

 

สารบัญ
-พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 1

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 19

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 23

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    42

-พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 47

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 55

-พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 58

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 83

-พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 118

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 138

-พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 142

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550 149

-ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ 152

-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย 166

-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ 183

*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์ 239

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.