ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ดักเก็งข้อสอบ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ BC-8621

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ดักเก็งข้อสอบ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ BC-8621

 

สารบัญ
#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 24

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 37

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 44

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 55

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 64

#เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.

2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 95

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1. (93 ข้อ) 102

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2. (100 ข้อ) 125

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3. (100 ข้อ) 150

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4. (100 ข้อ) 178

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 5. (100 ข้อ) 205

#เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 6. (104 ข้อ) 228

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.