loader-image

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 BC-8667 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 BC-8667 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ 

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจหน้าที่ โครงสร้าง    

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

Øการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

Øการจัดทำแผน/โครงการ

Øการติดตามและประเมินผล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

    êเจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

Øความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน

  êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

  êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.