ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 BC-8667 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 BC-8667 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ 

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจหน้าที่ โครงสร้าง    

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

Øการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

Øการจัดทำแผน/โครงการ

Øการติดตามและประเมินผล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

    êเจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

Øความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน

  êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

  êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.