ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ 

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง         

Øความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง

          êแนวข้อสอบ อัตนัย กฎหมายมหาชนและกฏหมายปกครอง

Øพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.