loader-image

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมคุมประพฤติ ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมคุมประพฤติ ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

        êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Øการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

Øมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใสนของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

        êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523

        êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

        êเจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

        êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Øการตรวจสอบการบริหาร การบริหารงบประมาณ

        êเจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

        êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

         

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.