ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมคุมประพฤติ ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมคุมประพฤติ ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

        êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Øการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

Øมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใสนของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

        êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523

        êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

        êเจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

        êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Øการตรวจสอบการบริหาร การบริหารงบประมาณ

        êเจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

        êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.