ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์           

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

        êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

        êเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

        êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

Øการวิเคราะห์

Øการจัดทำแผน/โครงการ

Øการประเมินผลและสรุปแผนงานโครงการ      

Øการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Øความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ

Øการรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.