ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                      

êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

 êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

Øพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

Øพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                   

êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

Øการวางแผนประชาสัมพันธ์

Øการผลิตสื่อ

Øการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ê แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

ê แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.