ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8865

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8865

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

         êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

      ê   เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

      ê   เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

Øความรู้ด้านงานเลขานุการ

Øการประสานงาน

Øความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

      êเจาะข้อสอบ งานธุรการ

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

      êแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.