ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 BC-9305

299.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 BC-9305

สารบัญ

>>ความรู้เรื่องกฏหมาย                    

-เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เจาะข้อสอบ กฎหมายการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

>>ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                      

-เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง

>>ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

-ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

 –เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

-เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม

>>ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล

>>ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร

-แนวข้อสอบ การจัดการองค์กร

>>ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

-แนวข้อสอบการบริหารความเสี่ยง                                                                           

 >>ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร

-แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร

>>ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่

-แนวข้อสอบ สถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่

>>ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสานสนเทศ

-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

>>ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

-แนวข้อสอบ การบริหารราชการ

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.