loader-image

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9442

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9442

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง      

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การติดตามและประเมินผล ประมวลผลข้อมูล

*การจัดทำแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงาน

*การจัดทำงบประมาณประจำปี

*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

*สถิติเบื้องต้น

*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

*พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.