ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9442

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9442

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง      

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การติดตามและประเมินผล ประมวลผลข้อมูล

*การจัดทำแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงาน

*การจัดทำงบประมาณประจำปี

*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

*สถิติเบื้องต้น

*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

*พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.