ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร BC-9497

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร BC-9497

สารบัญ

*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์     

*การจัดทำงบประมาณ

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ

*การติดตามและประเมินผล

*การวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน

*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*นโยบายรัฐบาล

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.