ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยกวับดารประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครู ออกใหม่ BC-9541

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครู ออกใหม่ BC-9541

สารบัญ

++ความสามารถทั่วไป      

*แนวข้อสอบ การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

 *แนวข้อสอบ โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                               

*ความสามารถด้านภาษาไทย

*แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 1

*แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ       ชุดที่ 2

*แนวข้อสอบ การสรุปความ

*แนวข้อสอบ การตีความ        

*แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ

*แนวข้อสอบ การสะกดคำ                                                                                    

*แนวข้อสอบ การอ่านคำ                                                                                   

*แนวข้อสอบ การแต่งประโยค

++ความสามารถด้านเหตุผล                                

*แนวข้อสอบ การสรุปความทางตรรกศาสตร์

*แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย

++ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

*วินัยและการรักษาวินัย

*คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

*มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

*จรรยาบรรณวิชาชีพครู

*สมรรถนะวิชาชีพครู

*แนวข้อสอบ เรื่อง… เจตคติต่อวิชาชีพ

*แนวข้อสอบเรื่อง… จรรยาบรรณวิชาชีพครู

*แนวข้อสอบเรื่อง… จริยธรรมและค่านิยม

*แนวข้อสอบเรื่อง… ความมีวินัย และการรักษาวินัย

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.