ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน BC-30246

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน BC-30246

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 

*นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

*หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

*ความรู้ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 

-เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.