ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 

-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 7. พ.ศ. 2550 

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. 2560-2579 

*งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

-แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน 

*การจัดทำแผน/โครงการ 

*การบริหารแผนงานและโครงการ 

*ความรู้ด้านงบประมาณ 

*การติดตามและประเมินผล 

*นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.