ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค BC-30376

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค BC-30376

สารบัญ

*ประวัติกรม ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                       

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 – 2579)

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยาเบื้องต้น

*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

*กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

*การนิเทศน์งานและการติดตามประเมินผล

*การบริหารความเสี่ยง

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

           

           

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.