ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบบุคลากร กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบุคลากร กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

*การวิเคราะห์และวางแผนงาน

*การประสานงาน                                                                                                       

*การจัดการองค์การ                                                                                                    

-เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

-เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ                                                                                                    

*แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                  

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.

     

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.