ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                  

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง

การเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี

พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ.2560

*กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหาย

หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560

* กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ.2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ.2560

*แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภาษีสรรพสามิต

*พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

*พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

*กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

         

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.