ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร BC-31281

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร BC-31281

สารบัญ

*แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

*นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

*การจัดทำฐานข้อมูล

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

*การประกันคุณภาพการศึกษา

*การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ

*การพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล

*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.