ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                                  

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 

                                                                  

     

 

     

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.