ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวงชนบท

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวงชนบท

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                       

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549

*การจัดทำแผน/โครงการ

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.