ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31618

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31618

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ของกรม ปภ.                          

*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0

*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

 *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

*สำรวจตรวจตราป้องกันและระงับอัคคีภัย

*การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ

*การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย                                                                          

*เจาะแนวข้อสอบรวม                                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.