ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส                                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ

สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543  

*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ

*การจัดทำงบประมาณ

*การติดตามและประเมินผล

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

   

 

   

 

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.