ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ บรรณารักษ์ กรมศิลปากร ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ บรรณารักษ์ กรมศิลปากร ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558

*ความรู้ด้านบรรณารักษ์

*ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์

*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด

*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด

*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ

*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ

*การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

*การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์

*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสานสนเทศ

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

                  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.