ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สารบัญ

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ

พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

*แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                  

*การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

*การประกันคุณภาพการศึกษา

*การประเมินโครงการ และรายงานผลโครงการ

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ

*การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                              

*แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล

*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้     

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.