loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ออกใหม่ปี 63 BC-34947

238.00 ฿252.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ออกใหม่ปี 63 BC-34947

รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

*คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลขและด้านเหตุผล

*การอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

*การวิเคราะห์เชิงภาษาและเชิงนามธรรม

*การอ่านจับใจความสำคัญ

*การสรุปความ การตีวความ และการขยายความ

*การเรียงความ

*การสะกดคำ

*การอ่านคำ

*การแต่งประโยค

*ความสามารถด้านเหตุผลการสรุปความทางตรรกศาสตร์

*การอุปมา-อุปไมย

*ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

*ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

*ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8

*แนวข้อสอบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

*แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

*แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.