ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985

238.00 ฿252.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

**ความรอบรู้ (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                        

*แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย

*แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

*มาตรฐานวิชาชีพ

*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ

*สมรรถนะวิชาชีพ

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)

*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

     

 

 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.