loader-image
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985

238.00 ฿252.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

**ความรอบรู้ (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                        

*แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย

*แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

*มาตรฐานวิชาชีพ

*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ

*สมรรถนะวิชาชีพ

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)

*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

     

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.